Burmistrz Olesna
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu w krytej pływalni „Oleska Laguna”
przy ul. Wachowskiej 10 a.

Przedmiotem przetargu jest łączna, miesięczna kwota czynszu najmu lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem:

Lokal użytkowy: Barek z zapleczem i sklepik sportowy.

 1. Położenie : – lokal położony na piętrze budynku krytej pływalni.
 2. Powierzchnia całkowita : 65,92 m2
 3. Opis lokalu

w skład lokalu wchodzą :

 • barek 8,65 m2
 • magazyn produktów 11,67 m2
 • szatnia 4,94 m2
 • toaleta 2,14 m2
 • korytarz barku 9,55 m2
 • magazyn napojów 3,76 m2
 • pomieszczenie gospodarcze 1,68 m2
 • Sklepik sportowy 23,53 m2

Pomieszczenie wyposażone jest w gniazdka prądowe oraz telefoniczne i internetowe,
Instalacje: elektryczna , wodno-kanalizacyjna , wentylacja, CO.
Przedmiotem wynajmu jest również wyposażenie barku o wartości 81.086 zł stanowiące własność Gminy Olesno.
Lokal i wyposażenie oglądać można na Pływalni „Oleska Laguna” w godz. 8 – 15.
4. Przeznaczenie lokalu : prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej.
5. Forma przetargu: przetarg ustny nieograniczony
6. Stawka czynszu miesięcznego netto :
łączna wartość czynszu najmu – cena wywoławcza 500,00 zł

Wysokość wadium: 500,00 zł
Termin zagospodarowania lokalu do 15 dni od dnia zawarcia umowy.
Do podanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
7. Czas trwania najmu : – umowa na czas określony – 1 rok .
8. Informacje dodatkowe :
Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: tj.:
• podatek od nieruchomości,
• ubezpieczenie lokalu,
• energia elektryczna wg wskazań podlicznika, zużycie wody – ryczałt, usługi teleinformatyczne – wg rozliczenia faktury zbiorczej operatora, wywóz nieczystości stałych – umowa z uprawnioną firmą
• Kaucja za lokal – w wysokości jednomiesięcznego czynszu
• Gwarancja bankowa lub umowa ubezpieczeniowa – na zabezpieczenie wyposażenia barku.
9. Umowa zawarta zostanie z MCSiR w Oleśnie, który jest użytkownikiem obiektu.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 lutego 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, sala 114, I piętro o godz. 1100.
Wadium w kwocie 500,00 zł należy wpłacać najpóźniej do dnia 27 stycznia 2012 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 lub do dnia 1 lutego 2012 roku w kasie Urzędu Miejskiego, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno lub wpłaty w kasie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji za lokal. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu lokalu w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1. w przypadku osób fizycznych – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do zarejestrowania działalności do dnia podpisania umowy.
2. w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać u Kierownika MCSIR w Oleśnie ul. Wachowska 10 a, telefon 34-359-68-16.

Olesno, dnia 20.01. 2012 r.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki