Prezes Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.

 ogłasza nabór na stanowisko :

RATOWNIKA WODNEGO

Krytej Pływalni ” Oleska Laguna’

1.      Wymagania niezbędne:

– posiadanie aktualnych uprawnień ratownika wodnego ,

– ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy;

– wykształcenie minimum średnie,

–  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
–  pełna dyspozycyjność;
–  odpowiedzialność;
–  umiejętność podejmowania szybkich decyzji w warunkach stresowych;
–  umiejętność właściwego i taktownego postępowania z ludźmi i wzbudzania zaufania;
–  miła aparycja i wysoka kultura osobista;
–  mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

– umiejętność obsługi komputera

2.  Zakres obowiązków na stanowisku:

1. Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób kąpiących się.

2. Pełni służbę na wyznaczonym stanowisku, stale obserwuje powierzchnię  wody  i niezwłoczne reaguje na każdy sygnał wzywania pomocy z  podjęciem akcji ratowniczej włącznie.

3. Reaguje na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na  terenie pływalni.

4. Pilnuje przestrzegania zasad higieny przez korzystających z pływalni.

5. Kontroluje stan urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób       kąpiących się.

 

5.      Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– życiorys CV,

– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,

– kopie świadectw pracy

– oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

– kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty.

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie:

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o. , ul. Wachowska 10a Olesno w terminie do 25 czerwca 2013  do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór  na stanowisko ratownik wodny ”.

 

Dokumenty, które wpłyną do MCSiR sp. z o.o. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.oleskalaguna.pl

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).