Prezes Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko

KASJERA

1. Adres jednostki
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.
ul. Wachowska 10A
46-300 OLESNO

2. Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu

3. Wykształcenie: średnie

4. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,

 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • posiadanie polskiego obywatelstwa

5. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na stanowisku kasjera lub podobnym,

 • dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,

 • wysoka kultura osobista,

 • komunikatywność,

 • znajomość obsługi kasy fiskalnej,

 • komunikatywna znajomość języka obcego (niemiecki lub angielski),

 • gotowość do pracy zmianowej,

 • umiejętność pracy w zespole.

6. Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 • prowadzenie kasy biletowej pływalni zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji kasowej za pomocą elektronicznego systemu obsługi klienta XSOL,

 • sprzedaż biletów, karnetów, usług pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem i promocjami,

 • fiskalizacja każdej transakcji, wydawanie paragonów fiskalnych oraz prawidłowe wystawianie faktur lub rachunków za świadczone usługi,

 • udzielanie informacji klientom o usługach, obowiązujących cenach, promocjach, ofertach oraz ogólnych zasadach funkcjonowania obiektu,

 • w kontaktach z klientem stwarzanie miłej atmosfery,

 • przyjmowanie i realizacja rezerwacji pobytu grup zorganizowanych na pływalni,

 • prowadzenie rezerwacji i harmonogramu zajęć dodatkowych, w tym nauka pływania, aqua aerobik, fitness,

 • rzetelne i dokładne rozliczanie utargu dobowego oraz staranne sporządzanie dokumentacji związanej z obrotem kasowym i pieniężnym, wykonywanie raportów kasowych,

 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za niedobory wartości pieniężnych w kasie biletowej,

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa MCSiR, związanych z wykonywaną funkcją,

 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 • CV i list motywacyjny, (do CV proszę wstawić klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)),

 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
  praw publicznych.

8. Warunki pracy

 • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu

 • praca zmianowa w godzinach pracy obiektu od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.00-22.00,

 • praca przy komputerze,

 • bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,

 • wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania MCSiR.

Oferty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Nabór na kasjera Krytej Pływalni w Oleśnie”

w terminie do dnia 04.07.2014r. do godz. 14.00 w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno.

INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane w przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do MCSiR

 2. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających pożądane umiejętności.

 3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://www.oleskalaguna.pl

Prezes Zarządu
Jerzy Minkiewicz