Prezes

Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko:

fizjoterapeuta-kasjer

1. Adres jednostki.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie

ul. Wachowska 10A

46-300 Olesno

2. Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu ( praca zmianowa w tym soboty i niedziele).

3. Wykształcenie: wykształcenie średnie, (fizjoterapia).

4. Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe, (fizjoterapia),
 • mile widziany staż pracy w zawodzie,
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • posiadanie polskiego obywatelstwa/ kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa międzynarodowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),

5. Wymagania dodatkowe:

 • dobra, praktyczna znajomość zabiegów z zakresu fizykoterapii ( hydroterapii ).
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność,
 • gotowość do podjęcia pracy zmianowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku kasjera oraz w obsłudze kasy fiskalnej.

6. Główne obowiązki:

 • wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem sprzętu do hydroterapii znajdującego się w gabinetach na krytej pływalni „Oleskiej Laguny” w Oleśnie, ul. Wachowska 10A.
 • dbanie o powierzony sprzęt,
 • weryfikowanie i doradzanie zabiegów klientom,
 • prowadzenie kasy biletowej pływalni zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji kasowej za pomocą elektronicznego systemu obsługi klienta XSOL,
 • sprzedaż biletów, karnetów, usług pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem i promocjami,
 • fiskalizacja każdej transakcji, wydawanie paragonów fiskalnych oraz prawidłowe wystawianie faktur lub rachunków za świadczone usługi,
 • rzetelne i dokładne rozliczanie utargu dobowego oraz staranne sporządzanie dokumentacji związanej z obrotem kasowym i pieniężnym, wykonywanie raportów kasowych,
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za niedobory wartości pieniężnych w kasie biletowej,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa MCSiR,
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • CV i list motywacyjny, (do CV proszę wstawić i podpisać klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)),
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Warunki pracy

wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.

– praca na zastępstwo na okres 1,5 roku

– praca zmianowa w godzinach pracy obiektu od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.00-22.00,

– bezpośredni kontakt z osobami,

– wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania MCSiR w Oleśnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach

w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.

ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko fizjoterapeuta-kasjer

Oferty należy składać w terminie do dnia:

1 lipca 2015 roku do godz. 1200

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane w przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do MCSiR.
 2. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami.
 3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.
 4. Ofert odrzuconych nie będą zwracane.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://www.oleskalaguna.pl

 

Prezes Zarządu
Jerzy Minkiewicz