Prezes Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o. ogłasza nabór na stanowisko KASJER-INFORMATYK

1. Adres jednostki
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.
ul. Wachowska 10A
46-300 OLESNO

2. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

3. Wykształcenie: min. średnie

4. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • dobra znajomość pakietu Libre Office (odpowiednik Microsoft Office), w szczególności Writer (Word) i Calc (Excel),
 • dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość.

5. Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej (możliwość przyuczenia),
 • komunikatywna znajomość języka obcego (niemiecki lub angielski),
 • gotowość do pracy zmianowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość systemu CMS WordPress oraz umiejętność redagowania tekstów na stronę internetową,
 • znajomość oraz umiejętność obsługi programu Gimp (lub podobnych).

6. Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie na stanowisku kasjera lub podobnym,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów administracyjnych,
 • umiejętność lub doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych i innych o charakterze rekreacyjnym i okolicznościowym typu walentynki, mikołajki, turnieje sportowe,
 • odporność na stres,
 • kreatywne podejście do wyznaczonych zadań,
 • spontaniczność i umiejętność improwizacji,
 • otwartość i chęć do podejmowania nowych wyzwań i pozyskiwania nowych umiejętności,
 • znajomość urządzeń sieciowych.

7. Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 • prowadzenie kasy biletowej pływalni zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji kasowej za pomocą elektronicznego systemu obsługi klienta XSOL,
 • sprzedaż biletów, karnetów, usług pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem i promocjami,
 • fiskalizacja każdej transakcji, wydawanie paragonów fiskalnych oraz prawidłowe wystawianie faktur lub rachunków za świadczone usługi,
 • udzielanie informacji klientom o usługach, obowiązujących cenach, promocjach, ofertach oraz ogólnych zasadach funkcjonowania obiektu,
 • w kontaktach z klientem stwarzanie miłej atmosfery,
 • przyjmowanie i realizacja rezerwacji pobytu grup zorganizowanych na pływalni,
 • prowadzenie rezerwacji i harmonogramu zajęć dodatkowych, w tym nauka pływania, aqua aerobik, fitness,
 • rzetelne i dokładne rozliczanie utargu dobowego oraz staranne sporządzanie dokumentacji związanej z obrotem kasowym i pieniężnym, wykonywanie raportów kasowych,
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za niedobory wartości pieniężnych w kasie biletowej,
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy,
 • aktualizowanie, dodawanie i zmienianie treści na stronie internetowej,
 • prowadzenie i zarządzanie profilem spółki w mediach społecznościowych,
 • usuwanie drobnych usterek w sprzętach biurowych/komputerach,
 • dbanie o ciągłe i sprawne działanie urządzeń biurowych,
 • tworzenie treści promocyjnych w formie graficznej (bannery na stronę WWW, grafiki na Facebooka, proste plakaty związane z nadchodzącymi wydarzeniami),
 • współpraca z linią techniczną firmy odpowiedzialnej za program kasowy,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa MCSiR, związanych z wykonywaną funkcją.

8. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • CV i list motywacyjny, (do CV proszę wstawić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 3 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnie w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.” ),
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Warunki pracy

 • wymiar czasu pracy – 1 etat
 • praca zmianowa w godzinach pracy obiektu od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.00-22.00,
 • praca przy komputerze,
 • bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,
 • wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania MCSiR.

Oferty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Nabór na kasjera Krytej Pływalni w Oleśnie” w terminie od 21.05.2019r. do dnia 27.05.2019r. do godz. 14.00 w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno.

INFORMACJE DODATKOWE :

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane w przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do MCSiR

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających pożądane umiejętności.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://www.oleskalaguna.pl

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie spółka z o.o. (46-300 Olesno) ul. Wachowska 10A, tel. 34 359 68 16.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia 2016/679), usunięcia (art. 17 rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia 2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
 7. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu