Prezes Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o. o

ogłasza nabór na stanowisko

KASJERA

 1. Adres jednostki

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o
ul. Wachowska 10A
46-300 Olesno

2. Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu, umowa na zastępstwo na okres półtora roku

3. Wykształcenie średnie

4. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie polskiego obywatelstwa

5. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na stanowisku kasjera lub podobnym,
 • dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej,
 • komunikatywna znajomość języka obcego (niemiecki lub angielski),
 • gotowość do pracy w zespole,
 • dobra znajomość pakietu Libre Office (odpowiednik Microsoft Office), w szczególności Writer (Word) i Calc (Excel)

6. Dodatkowe atuty:

 • umiejętność pisania i redagowania tekstów administracyjnych,
 • umiejętność lub doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych i innych o charakterze rekreacyjnym i okolicznościowym typu walentynki, mikołajki, turnieje sportowe,
 • odporność na stres,
 • kreatywne podejście do wyznaczonych zadań,
 • spontaniczność i umiejętność improwizacji,
 • znajomość systemu CMS WordPress oraz umiejętność redagowania tekstów na stronę internetową,
 • otwartość i chęć do podejmowania nowych wyzwań i pozyskiwania nowych umiejętności.

7. Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 • prowadzenie kasy biletowej pływalni zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji kasowej za pomocą elektronicznego systemu obsługi klienta XSOL,
 • sprzedaż biletów, karnetów, usług pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem i promocjami,
 • fiskalizacja każdej transakcji, wydawanie paragonów fiskalnych oraz prawidłowe wystawianie faktur lub rachunków za świadczone usługi,
 • udzielanie informacji klientom o usługach, obowiązujących cenach, promocjach, ofertach oraz ogólnych zasadach funkcjonowania obiektu,
 • w kontaktach z klientem stwarzanie miłej atmosfery,
 • przyjmowanie i realizacja rezerwacji pobytu grup zorganizowanych na pływalni,
 • prowadzenie rezerwacji i harmonogramu zajęć dodatkowych, w tym nauka pływania, aqua aerobik, fitness,
 • rzetelne i dokładne rozliczanie utargu dobowego oraz staranne sporządzanie dokumentacji związanej z obrotem kasowym i pieniężnym, wykonywanie raportów kasowych,
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za niedobory wartości pieniężnych w kasie biletowej,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa MCSiR, związanych z wykonywaną funkcją,
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

8. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • CV i list motywacyjny, ( do CV proszę wstawić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)),
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
 • praca zmianowa w godzinach pracy obiektu od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.00 – 22.00,
 • praca przy komputerze,
 • bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,
 • wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania MCSiR.

Oferty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

,,Nabór na kasjera Krytej Pływalni w Oleśnie” w terminie od 08.07.2020r. do 22.07.2020r. do godziny 14.00 w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno.

INFORMACJE DODATKOWE:

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, w przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do MCSiR.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających pożądane umiejętności.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://www.oleskalaguna.pl