Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Sp. z o.o.

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu w krytej pływalni „Oleska Laguna”

przy ul. Wachowskiej 10 A.

Przedmiotem przetargu jest łączna, miesięczna kwota czynszu najmu lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem:

Lokal użytkowy: Barek z zapleczem i sklepik sportowy.

1.Położenie : lokal położony na piętrze budynku krytej pływalni.

2.Powierzchnia całkowita : 65,92 m2

3.Opis lokalu

w skład lokalu wchodzą :

barek 8,65 m2

magazyn produktów 11,67 m2

szatnia 4,94 m2

toaleta 2,14 m2

korytarz barku 9,55 m2

magazyn napojów 3,76 m2

pomieszczenie gospodarcze 1,68 m2

Sklepik sportowy 23,53 m2

Pomieszczenie wyposażone jest w gniazdka prądowe oraz telefoniczne i internetowe,
Instalacje: elektryczna , wodno-kanalizacyjna , wentylacja, CO.

Przedmiotem wynajmu jest również wyposażenie barku o wartości 2500,00 zł stanowiące własność Gminy Olesno.

Lokal i wyposażenie oglądać można na Pływalni „Oleska Laguna” w godz. 8 – 15.

4. Przeznaczenie lokalu : prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej.

5. Forma przetargu: przetarg ustny nieograniczony

6. Stawka czynszu miesięcznego netto: łączna wartość czynszu najmu – cena wywoławcza 300,00 zł

Wysokość wadium: 300,00 zł

Termin zagospodarowania lokalu do 15 dni od dnia zawarcia umowy.

Do podanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

7. Czas trwania najmu : – umowa na czas określony – 1 rok (z możliwością przedłużenia)

8. Informacje dodatkowe :

Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: tj.:

  • podatek od nieruchomości,
  • ubezpieczenie lokalu,
  • energia elektryczna wg wskazań podlicznika, zużycie wody – ryczałt, usługi teleinformatyczne – wg rozliczenia faktury zbiorczej operatora, wywóz nieczystości stałych – umowa z uprawnioną firmą
  • Kaucja za lokal – w wysokości jednomiesięcznego czynszu
  • Gwarancja bankowa lub umowa ubezpieczeniowa – na zabezpieczenie wyposażenia barku.

9. Umowa zawarta zostanie z MCSiR w Oleśnie Sp. z o.o., który jest użytkownikiem obiektu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15września 2020 roku w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Sp. z o.o., ul. Wachowska 10 A, o godz. 1000.

Wadium w kwocie 300 zł należy wpłacać najpóźniej do dnia 11 września 2020 roku na konto Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Sp. z o. o. ING Bank Śląski 71 1050 1487 1000 0023 5247 1300

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji za lokal. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Sp. z o.o., jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu lokalu w terminie 7 dni od dnia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku osób fizycznych – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do zarejestrowania działalności do dnia podpisania umowy.
  2. w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać u Prezesa MCSIR w Oleśnie ul. Wachowska 10 A, telefon 34-359-68-16.

Olesno, dnia 28.08.2020r. Prezes Zarządu

Jerzy Minkiewicz