Prezes Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko Kasjera

1. Adres jednostki
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.
ul. Wachowska 10A
46-300 OLESNO

2. Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu

3. Wykształcenie: średnie

4. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie polskiego obywatelstwa
 • dobra znajomość pakietu Libre Office (odpowiednik Microsoft Office), w szczególności Writer (Word) i Calc (Excel)

5. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na stanowisku kasjera lub podobnym,
 • dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej,
 • komunikatywna znajomość języka obcego (niemiecki lub angielski),
 • gotowość do pracy zmianowej,
 • umiejętność pracy w zespole.

6. Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 • prowadzenie kasy biletowej pływalni zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji kasowej za pomocą elektronicznego systemu obsługi klienta XSOL,
 • sprzedaż biletów, karnetów, usług pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem i promocjami,
 • fiskalizacja każdej transakcji, wydawanie paragonów fiskalnych oraz prawidłowe wystawianie faktur lub rachunków za świadczone usługi,
 • udzielanie informacji klientom o usługach, obowiązujących cenach, promocjach, ofertach oraz ogólnych zasadach funkcjonowania obiektu,
 • w kontaktach z klientem stwarzanie miłej atmosfery,
 • przyjmowanie i realizacja rezerwacji pobytu grup zorganizowanych na pływalni,
 • prowadzenie rezerwacji i harmonogramu zajęć dodatkowych, w tym nauka pływania, aqua aerobik, fitness,
 • rzetelne i dokładne rozliczanie utargu dobowego oraz staranne sporządzanie dokumentacji związanej z obrotem kasowym i pieniężnym, wykonywanie raportów kasowych,
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za niedobory wartości pieniężnych w kasie biletowej,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa MCSiR, związanych z wykonywaną funkcją,
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • CV i list motywacyjny, (do CV proszę wstawić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)),
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Warunki pracy

 • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
 • praca na czas określony od września 2021 r. do marca 2022 r.
 • praca zmianowa w godzinach pracy obiektu od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.00-22.00,
 • praca przy komputerze,
 • bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,
 • wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania MCSiR.

Oferty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Nabór na kasjera Krytej Pływalni w Oleśnie” w terminie od dnia 06.09.2021 r. do dnia 14.09.2021 r. do godz. 14.00 w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno.

INFORMACJE DODATKOWE :

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane w przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do MCSiR

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających pożądane umiejętności.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://www.oleskalaguna.pl