OGŁOSZENIE

Prezes Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie ogłasza przetarg na oddanie w dzierżawę powierzchni pod automaty vendingowe w budynku Krytej Pływalni „ Oleska Laguna”, położonego w Oleśnie ul. Wachowska 10A

1. Przedmiotem dzierżawy jest powierzchnia w sklepiku sportowym przy wejściu głównym, pod

minimum trzy automaty vendingowe.

2. Stawka wywoławcza 100,00 zł netto za 1 urządzenie/mc.Wygrywa oferent, który

zaproponuje najwyższą stawkę za jedno urządzenie.

3. Wadium nie jest wymagane.

4. Minimalne wymagania dotyczące urządzeń znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego

ogłoszenia.

5. Wysokość postąpienia 20.00 zł netto za 1 urządzenie lub wielokrotność.

6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią projektu umowy dzierżawy

oraz stanem technicznym przedmiotu przetargu. Projekt umowy dzierżawy nie podlega

negocjacjom.

7. Okres dzierżawy: 1 rok z możliwością przedłużenia.

8. Przetarg odbędzie się w dniu 23czerwca 2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Centrum

Sportu i Rekreacji w Oleśnie pomieszczeniu administracji budynku pływalni.

9. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy, najpóźniej do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

10. Udostępnienie pomieszczenia dla klientów powinno nastąpić do 01.07.2022r.

11. Przetarg jest prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzenie przetargu na oddania w

dzierżawę powierzchni pod automaty vendingowe w budynku Krytej Pływalni, położonego w

Oleśnie ul. Wachowska 10A.

12. Regulamin przeprowadzenia przetargu i treść projektu umowy zostaje zamieszczona na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Centrum, a także na stronach internetowych:

http://www oleskalaguna.pl

13. Oprócz czynszu, Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia dodatkowych kosztów

związanych z korzystaniem z energii elektrycznej.

14. Rozliczenia będą następowały w oparciu o odczyty z pod licznika.

15. Dzierżawca zobowiązany będzie do zachowania estetyki i utrzymania zainstalowanych

urządzeń w należytym stanie technicznym oraz higieniczno-sanitarnym jak również w pomieszczeniu dzierżawionego sklepiku.

16. Dzierżawca będzie zobowiązany do zagospodarowania i wyposażenia przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie i na własny koszt. Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie dot. zwrotu

poniesionych nakładów na przygotowanie i wyposażenie przedmiotu Dzierżawy.

17. Nieruchomość można oglądać w indywidualnie uzgodnionych terminach w godzinach

09:00-15:00.

18. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Centrum

Sportu i Rekreacji w Oleśnie ul. Wachowska 10A , mailowo pod adresem biuro@oleskalaguna.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 34/359 68 15.

19. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Załącznik do Ogłoszenia

Minimalne wymagania dotyczące instalowanych urządzeń vendingowych:

I Asortyment

 1. Napoje ciepłe:
 1. kawa (min. czarna i biała)
 2. herbata
 3. czekolada
 1. woda mineralna niegazowana w butelkach PET
 2. napoje izotoniczne
 3. napoje gazowane smakowe
 4. przekąski słodkie
 5. przekąski słone

II Wymagania techniczne

 1. Urządzenia nie starsze niż 6 m-cy. Urządzenia wyposażone w czytnik kart płatniczych – możliwość płacenia kartą płatniczą w każdym urządzeniu.
 2. Urządzenia oznaczone w sposób estetyczny.
 3. Usuwanie awarii leżących po stronie Dzierżawcy do 24h od zgłoszenia.

Wydzierżawiający dysponuje następującym wyposażeniem udostępnionym w ramach umowy:

1. 3 gniazda elektryczne 230 v, (koszty zużytej energii elektrycznej rozliczane są wg zużycia),

2. 1 przyłącz bieżącej wody w odległości do 3 m od miejsca instalacji,

3. 1 kabel LAN z dostępem do Internetu

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę powierzchni pod automaty vendingowe budynku Krytej Pływalni „Oleska Laguna”, położonym w Oleśnie przy

ul. Wachowska 10A

§1

 1. Organizatorem przetargu jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie z siedzibą 46-300 Olesno, ul. Wachowska 10 A; ww.oleskalguna.pl
 2. Postępowanie ma formę przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Niniejszy dokument określa warunki przetargu przedmiotem, którego jest dzierżawa powierzchni pod automaty vendingowe, zlokalizowanej w budynku Krytej Pływalni „Oleska Laguna” w Oleśnie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przetargu i obowiązuje do jego zakończenia.
 5. Oferent powinien zapoznać się ze wzorem umowy dzierżawy stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie zapytania związane z przetargiem mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres biuro@oleskalaguna.pl lub telefonicznie pod nr 34 359 68 15.
 7. Przedmiotem biorącym udział w przetargu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

§2

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetarg wykonuje komisja przetargowa.
 2. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie 3 osób powołuje zarządzeniem Prezes Centrum, który sam może być członkiem komisji.
 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom (w rozumieniu art.4 pkt 13 UGN), a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 4. Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Komisja przeprowadzająca przetarg sporządza protokół z przetargu, w którym określa: a) termin i miejsce przetargu, b) rodzaj przetargu c) adres nieruchomości, na którą był przeprowadzony przetarg, d) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej, e) liczbę osób dopuszczonych do przetargu, f)najwyższą zaoferowaną stawkę czynszu, g) imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) wyłonionego w przetargu dzierżawcy nieruchomości, h) datę sporządzenia protokołu.
 6. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

§3

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja weźmie pod uwagę następujące kryterium:

KRYTERIUM OCENYWAGA
Miesięczna stawka czynszu netto za 1 urządzenie100%

§4

Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

§5

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu