Summary

Prezes Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko

KASJERA
1. Adres jednostki
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.
ul. Wachowska 10A
46-300 OLESNO

2. Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu

3. Wykształcenie: średnie

4. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie średnie,
• znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie polskiego obywatelstwa
• dobra znajomość pakietu Libre Office (odpowiednik Microsoft Office), w szczególności Writer (Word) i Calc (Excel)

5. Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie na stanowisku kasjera lub podobnym,
• dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,
• wysoka kultura osobista,
• komunikatywność,
• znajomość obsługi kasy fiskalnej,
• komunikatywna znajomość języka obcego (niemiecki lub angielski),
• gotowość do pracy zmianowej,
• umiejętność pracy w zespole.

6. Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

• prowadzenie kasy biletowej pływalni zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji kasowej za pomocą elektronicznego systemu obsługi klienta XSOL,
• sprzedaż biletów, karnetów, usług pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem i promocjami,
• fiskalizacja każdej transakcji, wydawanie paragonów fiskalnych oraz prawidłowe wystawianie faktur lub rachunków za świadczone usługi,
• udzielanie informacji klientom o usługach, obowiązujących cenach, promocjach, ofertach oraz ogólnych zasadach funkcjonowania obiektu,
• w kontaktach z klientem stwarzanie miłej atmosfery,
• przyjmowanie i realizacja rezerwacji pobytu grup zorganizowanych na pływalni,
• prowadzenie rezerwacji i harmonogramu zajęć dodatkowych, w tym nauka pływania, aqua aerobik, fitness,
• rzetelne i dokładne rozliczanie utargu dobowego oraz staranne sporządzanie dokumentacji związanej z obrotem kasowym i pieniężnym, wykonywanie raportów kasowych,
• ponoszenie odpowiedzialności materialnej za niedobory wartości pieniężnych w kasie biletowej,
• wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa MCSiR, związanych z wykonywaną funkcją,
• utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• CV i list motywacyjny, (do CV proszę wstawić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)),
• oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Warunki pracy

• wymiar czasu pracy – 1/2 etatu
• praca na czas określony ( około 1,5 roku ) od listopada 2022 r.
• praca zmianowa w godzinach pracy obiektu od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.00-22.00,
• praca przy komputerze,
• bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,
• wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania MCSiR.

Oferty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Nabór na kasjera Krytej Pływalni w Oleśnie” w terminie od dnia 02.11.2022 r. do dnia 10.11.2022 r. do godz. 14.00 w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno.

INFORMACJE DODATKOWE :

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane w przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do MCSiR

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających pożądane umiejętności.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://www.oleskalaguna.pl

PREZES
MCSiR w Oleśnie