REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU

LEKKOATLETYCZNEGO I PIŁKARSKIEGO

 1. Każdy użytkownik korzystający ze stadionu jest obowiązany do zapoznania się z postanowieniami regulaminu i podporządkowania się jego zapisom. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne zarówno z potwierdzeniem zapoznania się z tymi przepisami i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

2. Osoby fizyczne indywidualnie korzystają ze stadionu na własną odpowiedzialność.

3. Stadion lekkoatletyczny i boisko sportowe jest obiektem Gminy Olesno, zarządzanym przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o., ul. Wachowska 10A.

4. Na stadionie wydziela się strefy: sportową, kibica, zaplecze.

5. Stadion jest otwarty codziennie, zgodnie z ustalonym harmonogramem:

a) od 1 kwietnia do 15 października:

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00

– w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00

b) od 16 października do 31 marca:

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

– w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00 z zastrzeżeniem, o ile warunki atmosferyczne pozwalają na jego użytkowanie oraz po       uprzednim uzyskaniu zgody inspektora ds. promocji sportu i kultury.

 1. Stadion lekkoatletyczny i boisko piłkarskie jest udostępniane nieodpłatnie na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w Gminie Olesno od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. W pozostałych godzinach obiekt udostępniany jest klubom, stowarzyszeniom, grupom zorganizowanym z zastrzeżeniem, o ile warunki atmosferyczne pozwalają na jego użytkowanie.
 2. Rezerwacji boiska i stadionu dokonujemy pod numerem tel. 34/3586815.
 3. Ze stadionu mogą korzystać:
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • grupy zorganizowane,
 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
 • zakłady pracy, instytucje i organizacje,
 • dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
 • osoby uczestniczące oraz kibice, wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.
 1. Prowadzący zajęcia/organizator zawodów, odpowiada za czystość i porządek w udostępnionych pomieszczeniach, strefach.
 2. Za bezpieczeństwo podczas zawodów/zajęć, odpowiedzialność ponosi ich organizator/opiekun, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelakich nieszczęśliwych wypadków uczestników.
 3. Warunkiem zorganizowania imprezy na stadionie jest podpisanie umowy o wynajem obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.
 4. Na stadionie obowiązuje zakaz wnoszenia:
 • przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, opakowań szklanych, pojemników pod ciśnieniem i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego szczególnie twardego materiału,
 • twardych przedmiotów o dużej objętości, np. deski, stołki, plansze itp.,
 • fajerwerków itp.,
 • drzewców do flag i transparentów,
 • instrumentów z napędem mechanicznym do wytwarzania hałasów,
 • napojów alkoholowych, narkotyków i innych używek ograniczających świadomość i sprawność człowieka.
 1. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
 • korzystania z właściwego obuwia sportowego,
 • przestrzegania zasad i bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu stadionu,
 • utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu,
 • podporządkowania się poleceniom prowadzących zajęcia, a także pracowników.
 1. Korzystającym ze stadionu zabrania się:
 • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu np. rower, motorower, deskorolka, hulajnoga,
 • używania kijów do Nordic Walking, na których groty nie są osłonięte gumowymi nakładkami („bucikami” czy „stopkami”),
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu,
 • przeszkadzania w zajęciach,
 • używania głośnej muzyki,
 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych używek ograniczających świadomość i sprawność człowieka,
 • spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do życia bezpośrednio przy i na terenie strefy sportowej,
 • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników,
 • rzucanie wszelkimi przedmiotami,
 • rozniecania ognia, zapalania wszelakich materiałów pirotechnicznych,
 • wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów obiektu: pomieszczenia wewnętrzne, służbowe itp.,
 • umieszczania reklam bez zgody Prezesa MCSiR,
 • pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
 • wszelakiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez zgody Prezesa MCSiR,
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 • używania obuwia piłkarskiego (na bieżni lekkoatletycznej), za wyjątkiem obuwia na płaskiej podeszwie przystosowanego dobiegania lub kolców biegowych o długości do 6 mm,
 • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone go powszechnego użytki, szczególnie płoty, mury, ogrodzenia boiska i stadionu, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, reklamy oraz dachy i inne,
 • używania na terenie stadionu czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osób,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 • innych zachowań mogących stanowić zagrożenie.
 1. MCSiR nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie stadionu.
 2. Pracownicy MCSiR upoważnieni są do przeprowadzenia kontroli na terenie stadionu w zakresie przestrzegania regulaminu, w razie stwierdzenia uchybień może to skutkować zakazem korzystania ze stadionu.
 3. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia oraz osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej jak i odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody.
 4. MCSiR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. MCSiR zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, także prawo do ewentualnych zmian w harmonogramie wynajmu.
 6. Tekst niniejszego regulaminu oraz jego zmiany publikowane są na tablicach ogłoszeń na stadionie oraz stronie internetowej oleskalaguna.pl.
 7. Uwagi i wnioski należy zgłaszać inspektorowi ds. promocji sportu i kulury: mail: sport@olesno.pl lub MCSiR, tel. 34/3596815 mail: kasa@oleskalaguna.pl w godz.: 7:30-15:30.

 

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI

W OLEŚNIE SP. Z O.O.