Regulamin dla grup

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE
Z KRYTEJ PŁYWALNI W OLEŚNIE

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę osób korzystających z usług świadczonych przez krytą pływalnię, będącą pod stałą opieką i nadzorem opiekunów.
2. Przez opiekuna grupy rozumie się osobę reprezentującą organizatora zajęć, odpowiedzialną za grupę zorganizowaną w trakcie pobytu na krytej pływalni, zobowiązaną do właściwej, stałej opieki, nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom swojej grupy.
3. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
4. Opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem na pływalnię, w kasie obiektu oświadcza własnoręcznym podpisem na otrzymanym potwierdzeniu, że zapoznał grupę z Regulaminami obowiązującymi na pływalni.
5. Opiekun ( wychowawca, instruktor ) grupy zobowiązany jest do:
a) pobrania z kasy identyfikatorów dla wszystkich uczestników grupy, przeliczenia ich a po
zakończeniu zajęć zwróceniu w takiej samej ilości do kasy,
b) noszenia stroju sportowego ( krótkie spodenki, koszulka, klapki ), oraz pobrania w kasie
identyfikatora z napisem „Opiekun grupy”,
c) sprawowania nadzoru nad właściwym zachowaniem uczestników grupy na terenie całego
obiektu, zarówno w szatniach jak i w holu oraz na terenie niecek basenowych,
d) dopilnowania aby wszyscy uczestnicy grupy przed wejściem do basenu umyli ciało pod
prysznicem,
e) przeprowadzenia grupy z szatni na teren niecki, zorganizowania tam zbiórki, sprawdzenia,
obecności przeliczenia grupy, poinformowanie ratownika o jej przybyciu i stanie liczebnym,
f) odłożenia na miejsce przyborów do pływania wykorzystywanych w trakcie prowadzenia zajęć,
g) zorganizowania po zakończeniu zajęć zbiórki, sprawdzenia liczebności i poinformowania
ratownika o opuszczeniu terenu niecki przez grupę,
h) prowadzenia zajęć z grupą nie przekraczającą 15 osób na 1 instruktora.
i) prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą
praktyką.
6. Wszystkie uwagi odnośnie Regulaminu pływalni proszę kierować do Kierownika obiektu.
Regulamin obowiązuje od dnia 26.09.2010r.
KIEROWNIK MCSiR
w Oleśnie