Regulamin Nauki Pływania

Regulamin nauki pływania

– Oleska Laguna –

1. Organizatorem kursu nauki pływania jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie

2. Przed rozpoczęciem kursu rodzic zobowiązany jest do podpisania formularza w którym informuje, że stan zdrowia dziecka pozwala w pełni na uczestniczenie w zajęciach .

3. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym oraz indywidualnym. Grupę może tworzyć maksymalnie 8 osób o podobnym stopniu umiejętności pływania oraz podobnym wieku. Zajęcia prowadzone są w basenie do nauki pływania o głębokości 0,75 m i basenie sportowym. Nauka indywidualna odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z instruktorem pływania terminu zajęć. Czas jednej lekcji to 60 minut

4. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy liczba uczestników na kolejnym cyklu zmniejszy się.

5. W przypadkach nieobecności spowodowanych chorobą istnieje możliwość odrobienia zajęć
za zgodą instruktora prowadzącego grupę pływacką

6. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie, odwołanie zajęć, itp). Organizator kursu zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie/grupie,
o czym będzie informować kursantów telefonicznie lub mailem.

7. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

8. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

9. Koszt kursu grupowego wynosi 290 zł/ 15h, natomiast lekcji indywidualnej 40 zł/60 min. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieusprawiedliwionej nieobecności w zajęciach. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie
w trakcie jego trwania organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.

10. Na żądanie zainteresowanych organizator wystawia fakturę za uczestnictwo w kursie

11. Wpłaty za zajęcia dokonuje się gotówką w kasie pływalni

12. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.