Regulamin Orlik 2012

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU
BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W OLEŚNIE

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie mające siedzibę przy ul. Wachowskiej 10a w Oleśnie
2. Boiska czynne są w następujących terminach:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w czasie trwania roku szkolnego
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 14.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych
poniedziałek – piątek godz. 14.00 – 22.00
sobota, niedziela i święta godz. 10.00 – 22.00
3. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2a koordynuje nauczyciel, lub opiekun grupy.
7. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu na zasadzie wypełnienia odpowiedniego formularza. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać w stanie nienaruszonym. Za powstałe usterki, lub zniszczenie sprzętu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia.
8. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu nie wcześniej jednak niż z tygodniowym wyprzedzeniem.
10. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
11. Osoby korzystające z boisk mogą korzystać z szatni. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Za powstałe usterki, lub zniszczenie mienia obiektu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia.
12. Teren objęty jest ciągłym nadzorem.
13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 14.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców,
b) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, oraz innego,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i/lub środków odurzających, żucia gumy,
f) przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających,
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
j) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opieki osoby pełnoletniej,
k) wprowadzania zwierząt,
l) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
m) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego.
15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z wcześniejszymi punktami korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
– legitymować osoby korzystające z obiektu
– nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
– zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
– nakazać opuszczenie terenu boisk
– zakazać dalszych wstępów na kompleks
– wyłączyć z użytkowania obiekt w całości lub części
– odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu
– nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym
16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
17. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywanie będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
18. Regulamin obowiązuje od dnia 16.07.2010r.