Regulamin krytej pływalni

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI W OLEŚNIE

 1. Osoby korzystające z usług pływalni zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem i bezwzględnym jego przestrzeganiem.

 2. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.

 3. Kryta pływalnia jest czynna w każdy dzień tygodnia w godzinach 6:00 do 22:00, z wyjątkiem:

  1. dni świątecznych,

  2. organizacji imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych,

  3. wystąpienia ewentualnych awarii.

 4. Ostatnia godzina wejścia na pływalnię to 20:45 ( bilet na 60 minut ) oraz godzina: 20:15 (bilet na 90 minut). Ostatnie wejście na karnet o godz. 21:15. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do opuszczenia niecek basenu do godziny 21:45, natomiast obiektu pływalni do godziny 22:00.

 5. Po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem, użytkownik uzyskuje identyfikator upoważniający do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie pływalni.

 6. Czas basenowy naliczany jest od momentu wydania identyfikatora do jego zwrotu w kasie. W pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby wychodzące z hali basenowej.

 7. Za zagubienie identyfikatora użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę karną zgodnie z cennikiem.

 8. Na teren szatni mogą wejść osoby tylko w obuwiu zamiennym ( czystych klapkach ) lub boso.

 9. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do skorzystania z prysznica, celem umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.

 10. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.

 11. Opiekunowie grup, rodzice sprawujący nadzór nad dzieckiem zobowiązani są do:

  1. przebywania w hali basenowej w stroju sportowym ( koszulka, spodenki, klapki ),

  2. noszenia podczas pobytu na hali basenowej pobranego w kasie identyfikatora z napisem „Opiekun”

 12. Rodzice wchodzący z dziećmi do lat 3 zobowiązani są do zapewnienia im obowiązkowo pieluchomajtek do kąpieli.

 13. Dzieci przed ukończeniem 8 roku życia mogą przebywać na terenie hali basenowej oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 14. Przed skorzystaniem z atrakcji hali basenowej należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji
  i oznakowań (piktogramów) oraz stosować się do poleceń ratowników. Wykaz znaków znajduje się na oddzielnej tablicy.

 15. Korzystanie z atrakcji wodnych może odbywa się wyłącznie przy zachowaniu przez użytkowników niezbędnych środków ostrożności oraz z zachowaniem zasad wynikających z niniejszego regulaminu.

 16. Osoby niepełnosprawne powinny znajdować się pod opieką osób pełnoletnich.

 17. W przypadku zagrożenia, sygnału alarmowego (przerywany dzwonek lub gwizdek ratownika) należy podporządkować się poleceniom obsługi. Ratownicy mają prawo bezwzględnego egzekwowania przestrzegania Regulaminów pływalni i Regulaminów stanowiskowych.

 18. Użytkowanie pływalni dostępne jest dla każdego z wyjątkiem osób:

  1. znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków,

  2. chorym na choroby zakaźne

  3. z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi

  4. z opatrunkami na ciele

  5. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

 19. Grupy zorganizowane odbywają swoje zajęcia na pływalni pod opieką opiekunów (wychowawców, instruktorów) według ustalonego rozkładu zajęć.

 20. Opiekunów (wychowawców, instruktorów) oraz uczestników zajęć grupowych obowiązuje Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane, który jest integralną częścią Regulaminu krytej pływalni w Oleśnie.

 21. Osoby korzystające z pływalni nie mogą powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na obiekcie, a w szczególności zabrania się:

  1. biegania po terenie hali basenowej, skoków do wody poza miejscami do tego przeznaczonymi,

  2. korzystania z basenu w innym stroju niż pływacki,

  3. używania na terenie basenu strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,

  4. używania na terenie hali basenowej oraz szatni obuwia zmiennego, które pozostawia brudzące ślady

  5. wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych i środków odurzających,

  6. spożywania posiłków (poza miejscami do tego celu wyznaczonymi),

  7. wnoszenia na teren obiektu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom,

  8. wprowadzania lub wnoszenia zwierząt,

  9. wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,

  10. Nurkować bez asekuracji i nadzoru instruktora,

  11. pływać z niezwiązanymi długimi włosami,

 22. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 23. Osoby korzystające z usług pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 24. Z dużej niecki pływalni może korzystać jednorazowo 48 osób tj. 8 osób/1tor. Z małej niecki pływalni może korzystać jednorazowo 15 osób.

 25. Osoby naruszające porządek publiczny lub w rażący sposób przepisy regulaminu zostaną usunięte z terenu pływalni.

 26. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą Prezesa Spółki potwierdzoną na piśmie.

 27. Wszystkie uwagi odnośnie Regulaminu pływalni należy kierować do Prezesa Spółki.

 28. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

 29. Spółka nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz przepisów niniejszego regulaminu, będących następstwem zawinionego działania lub zaniechania użytkowników.

 30. Skargi i wnioski można składać w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:00.

Regulamin obowiązuje od dnia 8.12.2014 roku

Prezes MCSiR
w Oleśnie