REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI W OLEŚNIE

2Osoby korzystające z usług pływalni zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem i bezwzględnym jego przestrzeganiem.

 1. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
 2. Kryta pływalnia jest czynna w każdy dzień tygodnia w godzinach 6:00 do 22:00, z wyjątkiem:
  1. dni świątecznych,
  2. organizacji imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych,
  3. wystąpienia ewentualnych awarii.
 3. Ostatnia godzina wejścia na pływalnię to 20:45 ( bilet na 60 minut ) oraz godzina: 21:15 (bilet na 90 minut). Ostatnie wejście na karnet o godz. 21:15. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do opuszczenia niecek basenu do godziny 21:45, natomiast obiektu pływalni do godziny 22:00.
 4. Po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem, użytkownik uzyskuje identyfikator upoważniający do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie pływalni.
 5. Czas basenowy naliczany jest od momentu wydania identyfikatora do jego zwrotu w kasie. W pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby wychodzące z hali basenowej.
 6. Za zagubienie identyfikatora użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę karną zgodnie z cennikiem.
 7. Na teren szatni mogą wejść osoby tylko w obuwiu zamiennym ( czystych klapkach ) lub boso.
 8. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do skorzystania z prysznica, celem umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.
 9. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
 10. Opiekunowie grup, rodzice sprawujący nadzór nad dzieckiem zobowiązani są do:
  1. przebywania w hali basenowej w stroju sportowym ( koszulka, spodenki, klapki ),
  2. noszenia podczas pobytu na hali basenowej pobranego w kasie identyfikatora z napisem „Opiekun”
 11. Rodzice wchodzący z dziećmi do lat 3 zobowiązani są do zapewnienia im obowiązkowo pieluchomajtek do kąpieli.
 12. Dzieci przed ukończeniem 8 roku życia mogą przebywać na terenie hali basenowej oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 13. Przed skorzystaniem z atrakcji hali basenowej należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań (piktogramów) oraz stosować się do poleceń ratowników. Wykaz znaków znajduje się na oddzielnej tablicy.
 14. Korzystanie z atrakcji wodnych może odbywa się wyłącznie przy zachowaniu przez użytkowników niezbędnych środków ostrożności oraz z zachowaniem zasad wynikających z niniejszego regulaminu.
 15. Osoby niepełnosprawne powinny znajdować się pod opieką osób pełnoletnich.
 16. W przypadku zagrożenia, sygnału alarmowego (przerywany dzwonek lub gwizdek ratownika) należy podporządkować się poleceniom obsługi. Ratownicy mają prawo bezwzględnego egzekwowania przestrzegania Regulaminów pływalni i Regulaminów stanowiskowych.
 17. Użytkowanie pływalni dostępne jest dla każdego z wyjątkiem osób:
  1. znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków,
  2. chorym na choroby zakaźne
  3. z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi
  4. z opatrunkami na ciele
  5. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 18. Grupy zorganizowane odbywają swoje zajęcia na pływalni pod opieką opiekunów (wychowawców, instruktorów) według ustalonego rozkładu zajęć.
 19. Opiekunów (wychowawców, instruktorów) oraz uczestników zajęć grupowych obowiązuje Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane, który jest integralną częścią Regulaminu krytej pływalni w Oleśnie.
 20. Osoby korzystające z pływalni nie mogą powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na obiekcie, a w szczególności zabrania się:
  1. biegania po terenie hali basenowej, skoków do wody poza miejscami do tego przeznaczonymi,
  2. korzystania z basenu w innym stroju niż pływacki,
  3. używania na terenie basenu strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
  4. używania na terenie hali basenowej oraz szatni obuwia zmiennego, które pozostawia brudzące ślady
  5. wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych i środków odurzających,
  6. spożywania posiłków (poza miejscami do tego celu wyznaczonymi),
  7. wnoszenia na teren obiektu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom,
  8. wprowadzania lub wnoszenia zwierząt,
  9. wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,
  10. nurkować bez asekuracji i nadzoru instruktora,
  11. pływać z niezwiązanymi długimi włosami,
 21. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 22. Osoby korzystające z usług pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 23. Z dużej niecki pływalni może korzystać jednorazowo 48 osób tj. 8 osób/1tor. Z małej niecki pływalni może korzystać jednorazowo 15 osób.
 24. Osoby naruszające porządek publiczny lub w rażący sposób przepisy regulaminu zostaną usunięte z terenu pływalni.
 25. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą Prezesa Spółki potwierdzoną na piśmie.
 26. Wszystkie uwagi odnośnie Regulaminu pływalni należy kierować do Prezesa Spółki.
 27. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.
 28. Spółka nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz przepisów niniejszego regulaminu, będących następstwem zawinionego działania lub zaniechania użytkowników.
 29. Skargi i wnioski można składać w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:00.

Regulamin obowiązuje od dnia 8.12.2014 roku

Prezes MCSiR
w Oleśnie

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE Z KRYTEJ PŁYWALNI W OLEŚNIE
 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę osób korzystających z usług świadczonych przez krytą pływalnię, będącą pod stałą opieką i nadzorem opiekunów.
 2. Przez opiekuna grupy rozumie się osobę reprezentującą organizatora zajęć, odpowiedzialną za grupę zorganizowaną w trakcie pobytu na krytej pływalni, zobowiązaną do właściwej, stałej opieki, nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom swojej grupy.
 3. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 4. Opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem na pływalnię, w kasie obiektu oświadcza własnoręcznym podpisem na otrzymanym potwierdzeniu, że zapoznał grupę z Regulaminami obowiązującymi na pływalni.
 5. Opiekun ( wychowawca, instruktor ) grupy zobowiązany jest do:
  1. pobrania z kasy identyfikatorów dla wszystkich uczestników grupy, przeliczenia ich a po zakończeniu zajęć zwróceniu w takiej samej ilości do kasy,
  2. noszenia stroju sportowego ( krótkie spodenki, koszulka, klapki ), oraz pobrania w kasie identyfikatora z napisem „Opiekun grupy”,
  3. sprawowania nadzoru nad właściwym zachowaniem uczestników grupy na terenie całego obiektu, zarówno w szatniach jak i w holu oraz na terenie niecek basenowych,
  4. dopilnowania aby wszyscy uczestnicy grupy przed wejściem do basenu umyli ciało pod prysznicem,
  5. przeprowadzenia grupy z szatni na teren niecki, zorganizowania tam zbiórki, sprawdzenia obecności przeliczenia grupy, poinformowanie ratownika o jej przybyciu i stanie liczebnym,
  6. odłożenia na miejsce przyborów do pływania wykorzystywanych w trakcie prowadzenia zajęć,
  7. zorganizowania po zakończeniu zajęć zbiórki, sprawdzenia liczebności i poinformowania ratownika o opuszczeniu terenu niecki przez grupę,
  8. prowadzenia zajęć z grupą nie przekraczającą 15 osób na 1 instruktora,
  9. prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką.
 6. Wszystkie uwagi odnośnie Regulaminu pływalni proszę kierować do Kierownika obiektu.

Regulamin obowiązuje od dnia 26.09.2010r.

Prezes MCSiR
w Oleśnie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KRYTEJ PŁYWALNI „OLESKA LAGUNA” W OLEŚNIE

1. Kryta Pływalnia „Oleska Laguna” wprowadza możliwość regulowania płatności za korzystanie z usługi pływalni za pomocą karnetów.
2. Karta karnetowa jest własnością Krytej Pływalni „Oleska Laguna”
3. Usługą objętą płatnością karnetem jest korzystanie z basenów oraz dodatkowych atrakcji ( sauna 0,45zł/min. Czas basenowy nie zatrzymuje się )
4. Karnety są do nabycia w kasie Krytej Pływalni „Oleska Laguna”.
5. Za wydanie karnetu jest pobierana kaucja w wysokości 10zł.
6. Karnet na życzenie klienta można cyfrowo spersonalizować*
7. Czas basenowy naliczany jest minutowo ( 0,22zł za każdą minutę spędzoną na pływalni )
8. Gdy po rozliczeniu pobytu na obiekcie wystąpi brak środków na karnecie, dopłatę należy uiścić gotówką w kasie.
9. Karnet jest ważny przez określony w cenniku czas od daty zakupu.
10. Po upływie określonego czasu od zakupu karnet należy ponownie doładować lub zwrócić w kasie Krytej Pływalni „Oleska Laguna”
11. Środki niewykorzystane w okresie ważności karnetu nie podlegają zwrotowi. Po upływie ważności, niewykorzystane środki na karnecie można ponownie aktywować poprzez minimalne doładowanie w kwocie 50zł. (Niewykorzystane środki oraz kwota doładowania sumują się. Termin ważności będzie zależny od kwoty doładowania).
12. Za karnety zgubione, zniszczone, pogięte, połamane kaucja nie podlega zwrotowi.
13. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu  jest przedłużany o ilość dni postoju.
14. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karnetu MCSiR nie wydaje „duplikatów” kart. (przepada kaucja). Jeśli karnet był spersonalizowany, istnieje możliwość odtworzenia stanu na nowej karcie po uiszczeniu kaucji za nową.
15. Wejście na obiekt jest uzależniony od ilości osób obecnych na pływalni.
16. Nie ma limitu osób korzystających z jednoczesnego wejścia na karnet.
17. Karnet nie upoważnia do wejścia na obiekt poza kolejką.
18. Każdą osobę wchodzącą na podstawie karnetu obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni „Oleska Laguna” w Oleśnie.
*personalizacja służy do odtworzenia stanu zagubionej karty, przeniesienia środków ze zgubionej/zniszczonej karty

Regulamin korzystania z brodzika wewnętrznego
1. Brodzik i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią basenu i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego basenu oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.

3. Brodzik dostępny jest dla dzieci do lat 12 pod ustawiczną opieką i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

4. W brodziku przebywać może max 20 osób jednocześnie w tym osoby dorosłe sprawujące ustawiczną opiekę i nadzór nad korzystającymi z brodzika dziećmi.

5. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu w wodzie lub blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

6. Jeśli bezpieczeństwo dziecka tego wymaga opiekun powinien pozostawiać z nim w stałym kontakcie fizycznym.

7. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających brodzika i basenu lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
 • użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub

w inny widoczny sposób,

 • wpychania dzieci do brodzika,
 • przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,
 • skakania i biegania,
 • wskakiwania do brodzika z rozbiegu,
 • jedzenia i picia,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

8. Dzieci do lat 3 przebywające na terenie basenu, w tym korzystające z brodzika muszą posiadać na sobie pieluchomajtki do kąpieli.

9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci, ratownicy i obsługa basenu. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

10. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika.

Regulamin zjeżdżalni „SŁOŃ”
Regulamin zjeżdżalni „SŁOŃ”

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią basenu i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego basenu oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem i tablicami informacyjnymi.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci do lat 8 pod ustawiczną opieką i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu.
7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i basenu lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu,
wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),
wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku punktu startu,
zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.
9. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
10. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu.
11. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w brodziku.
12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy basenu. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
13. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.
14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
15. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

Regulamin zjeżdżalni „WĄŻ”
Regulamin zjeżdżalni „WĄŻ”

1. Zjeżdżalnie są integralną częścią basenu i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego basenu oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z ich regulaminem i tablicami informacyjnymi oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci do lat 12 pod ustawiczną opieką i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu.
7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i basenu  lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu,
wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku startu,
zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.
9. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca, leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub
pozycja półsiedząca. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
10. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w brodziku.
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci, ratownicy i pracownicy basenu. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
12. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.
13. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

REGULAMIN ZJEŻDZALNI

1 Osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszych Instrukcji, jak również stosownych postanowień regulaminu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie.
2 Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej instrukcją oraz tablicami informacyjnymi.
3 Opiekun jest zobowiązany do bezwzględnego nadzorowania podopiecznych podczas korzystania ze zjeżdżalni
4 Ze zjeżdżalni zewnętrznej nie mogą korzystać :

 • dzieci przed ukończeniem dziewiątego roku życia
 • osoby wrażliwe na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiące na lęk wysokości
 • osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia
 • osoby z dolegliwościami lub przebytymi schorzeniami układu szkieletowo- mięśniowego
 • uczestnicy grup zorganizowanych bez zgody i nadzoru opiekuna

5 Podczas wchodzenia na wieżę należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
6 Na schodach obowiązuje ruch prawostronny – podczas wchodzenia / schodzenia należy trzymać się poręczy.
7 Na podejście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8 Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają: kolor czerwony – zjazd zabroniony
kolor zielony – zjazd dozwolony
9 Na zielone światło należy oczekiwać przed czerwoną linią.
10 Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze pływanie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
11 Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i hali basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek a w szczególności :

 • użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób
 • rozpoczynania zjazdu przy czerwonym świetle
 • wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej
 • wykonywania zjazdu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi
 • zmian pozycji zjazdowych
 • wnoszenia do ślizgu jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżanie z przedmiotami lub z przyborami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią ( zegarkami, pierścionkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) lub/i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami, okularkami pływackimi itp.)
 • wchodzenia na balustrady , poręcze, liny. Elementy konstrukcyjne
 • rozpoczynania zjazdu ze skoku lub biegu
 • wchodzenia na wieżę osobom o ograniczonej zdolności samodzielnego poruszania się, cierpiącym na lęk wysokości, lękliwym znajdującym się pod wpływem środków ograniczających ocenę sytuacji , z zaburzeniami lub dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi, gastrycznymi
 • zatrzymywania się podczas zjazdu
 • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu
 • przebywania/oczekiwania w wannie hamownej po ukończeniu zjazdu
 • wchodzenia do lądowiska z plaży
 • wchodzenia do rury zjazdowej od strony wylotu oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu
 • wrzucania lub/i pozostawiania w hamowni jakichkolwiek przedmiotów

12 Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są stabilne pozycje:

 • leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i dłońmi splecionymi pod głową lub leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękami ułożonymi wzdłuż tułowia
 • wybraną pozycję należy zachować przez cały czas zjazdu – inne pozycje zjazdowe są zabronione

13 Nadzór nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji pełnią ratownicy i obsługa hali basenowej, a w przypadku grup zorganizowanych również opiekun grupy. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
14 W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun prawny.
15 Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu MCSiR lub postanowienia niniejszej instrukcji będą usuwane ze zjeżdżalni a także z terenu pływalni.

16. Zjeżdżalnia jest czynna gdy temperatura na zewnątrz obiektu jest powyżej 2 *C.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ:
Po zapaleniu się światła czerwonego zjeżdżalni :

 • należy cofnąć się i czekać na światło zielone
 • zabrania się kontynuowania przygotowań do zjazdu

Po zapaleniu się światła zielonego zjeżdżalni należy :

 • wejść na podest i uchwycić się poziomego drążka
 • lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub drążka
 • przyjąć właściwą pozycję zjazdową – położyć się na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i dłońmi splecionymi pod głową lub rękami ułożonymi wzdłuż tułowia
 • utrzymywać wybraną pozycję podczas zjazdu
 • zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się
 • przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia
 • po zakończeniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić obszar lądowiska w kierunku wskazaną strzałką
 • wszelkie zauważone usterki należy zgłosić natychmiast ratownikowi
Regulamin Jacuzzi
REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI (whirlpool´a)

1. Jednorazowo, w jacuzzi może przebywać 8 osób.
2. Jacuzzi pracuje w systemie ciągłym, w godzinach otwarcia pływalni.
3. Korzystający z jacuzzi mają bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia należy niezwłocznie powiadomić obsługę.
5. Z urządzenia mogą korzystać osoby, które ukończyły 12 lat. Dzieci poniżej 12 lat korzystają z jacuzzi wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
6. Korzystającym z jacuzzi zabrania się:
– skakania
– nurkowania
– innych czynności i zachowań stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa
– zachowania się niezgodnego z przyjętymi zwyczajami zachowywania się w miejscach publicznych
– korzystania ze sprzętu elektrycznego (np. telefonu kom, itp)
– wnoszenia przedmiotów obcych
– używania kosmetyków.

KIEROWNIK MCSiR

REGULAMIN SAUNY
REGULAMIN SAUNY
1.Z sauny można korzystać tylko na własną odpowiedzialność.
2.Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Korzystanie z sauny w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
3.Do sauny należy wchodzić bez obuwia i z własnym ręcznikiem.
4.W saunie dozwolone jest siedzenie lub leżenie na ławkach na ręczniku.
5. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach i zegarkach.
6. W saunie nie należy :
– przebywać w okularach i szkłach kontaktowych,
– używać do polewania kamieni własnych olejków eterycznych.
7.Z sauny nie mogą korzystać osoby:
– chore na serce,
– z nadciśnieniem, po udarach,
– z chorobami naczyń krwionośnych,
– ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,
– z gorączką,
– chore na tarczycę,
– w ciąży,
– chore na padaczkę (epilepsję),
– dzieci do lat 10 ( wyłącznie pod opieką rodzica lub osoby pełnoletniej ).
8. Z sauny powinny korzystać osoby:
– z chorobami gośćcowymi, stawów,
– po urazach stawów,
– z trądzikiem młodzieńczym.
9. Najkorzystniejsza temperatura dla ciała to 70-90°C.
10.Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu.
11.W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek.
12. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem.
13. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.
UWAGA !
ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA LODU DO WYTWARZANIA PARY !
KIEROWNIK MCSiR
Regulamin Groty Solnej

1. Grota solna jest czynna cały tydzień w godzinach 8:00 – 20:00.
2. Aby skorzystać z groty należy wykupić usługę w kasie pływalni zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
3. Wykupienie usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
4. Wejście do groty solnej ważne jest za okazaniem ważnego paragonu.
5. Czas pobytu naliczany jest od momentu wejścia do groty.
6. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie. Czas terapii trwa 45 min.
7. Koniec seansu sygnalizuje personel.
8. Ostatni wejście do groty solnej jest o godzinie 20:45.
9. Pierwszeństwo korzystania z terapii solnej mają osoby, które wcześniej zarezerwowały termin
i czas kuracji.
10. Po wejściu do groty należy stosować się do poleceń personelu.
11. Do groty należy wchodzić boso lub w obuwiu zastępczym. Zalecany jest wygodny strój.
12. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę.
13. W grocie nie należy:
a. dotykać ścian,
b. spożywać posiłków,
c. wynosić soli.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku

Regulamin Hydroterapii

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ DO HYDROMASAŻU ( wirówka nóg, wirówka rąk, wanna motylkowa, bicze szkockie, masaż płaszczowy).

1.Gabinety do hydromasażu są częścią rekreacyjną krytej pływalni „Oleska Laguna”. Czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22:00.
2.Korzystanie z kompleksu gabinetów odbywa się poprzez wykupienie danego zabiegu w kasie pływalni.
3.Wstęp do kompleksu pomieszczeń z urządzeniami mają wyłącznie osoby z ważnym paragonem.
4.Wykupienie zabiegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Korzystanie z urządzenia odbywa się indywidualnie.
6.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wanny tylko pod opieką osób dorosłych.
7.Użytkowanie urządzeń do hydroterapii dostępne jest dla każdego z wyjątkiem osób:
a. Znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków,
b. z chorobami zakaźnymi, ranami otwartymi,
8.Do zabiegu z wanną motylkową obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy oraz zmienne obuwie (klapki).
9.W gabinecie należy dostosować się do poleceń obsługi.
10.Wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia należy natychmiast sygnalizować pracownikowi obsługi.
11.Za bezpieczeństwo korzystania z urządzeń do hydromasażu odpowiedzialność ponosi kierownik obiektu.
12.Wszelkie uwagi i wnioski należy wpisywać w „Książce skarg i wniosków” znajdującej się
w recepcji.

Kierownik MCSiR

REGULAMIN SOLARIUM
1. Osoby korzystające z solarium dokonują zabiegu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
2.Z solarium mogą korzystać osoby od 16 roku życia
3.Z solarium nie mogą korzystać osoby:
– będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.
– u których występują stany chorobowe , lub inne przyczyny uniemożliwiające opalanie.
4.Przed rozpoczęciem korzystania z solarium należy usunąć wszelkie kosmetyki i biżuterię.
5.Wrażliwe części ciała należy na początku serii naświetlań przykryć po upływie połowy czasu naświetlania.
6.Zaleca się stosowanie okularów ochronnych.
7.Nie zaleca się korzystania z solarium osobom:
– cierpiącym na choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia krążenia itp.).
– po przebytych chorobach serca,
– chorym na epilepsje (padaczkę),
– chorym na cukrzycę,
– ze schorzeniami tarczycy,
– zażywającym antybiotyki, witaminy, lekarstwa i kuracje ziołowe ,
– leczonym hormonalnie, sulfonamidami, itp.,
– z chorobami skóry, posiadającym na skórze znamiona lub zmiany barwnikowe
i pigmentacyjne, ze skłonnością do przebarwień skóry,
– po zabiegach z zakresu dermatologii estetycznej,
– z pierwszym typem skóry (jasna karnacja, bardzo wrażliwa),
– kobietom w ciąży (ewentualnie pod kontrolą lekarza),
– które uprzednio były naświetlane promieniami RTG,
– z alergią na promienie UV,
– z trądzikiem różowatym i skłonnością do pękania naczyń krwionośnych,
– w trakcie menstruacji.
8.Osoby w trakcie leczenia, zażywające leki , każdorazowo winny uzyskać poradę lekarską, co do dopuszczalności korzystania z solarium.
9.Osoba korzystająca z solarium w przypadku pogorszenia się samopoczucia, zasłabnięcia itp. zobowiązana jest niezwłocznie przerwać zabieg i w razie potrzeby powiadomić o tym pracowników pływalni „Oleska Laguna” w Oleśnie, którzy wezwą lekarza względnie w inny sposób udzielą pomocy.
10.Za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia wynikające z nieprzestrzegania powyższych punktów pracownicy pływalni „Oleska Laguna” w Oleśnie nie ponoszą odpowiedzialności.

KIEROWNIK MCSiR

Regulamin Orlik 2012
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU
BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W OLEŚNIE

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie mające siedzibę przy ul. Wachowskiej 10a w Oleśnie
2. Boiska czynne są w następujących terminach:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w czasie trwania roku szkolnego
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 14.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych
poniedziałek – piątek godz. 14.00 – 22.00
sobota, niedziela i święta godz. 10.00 – 22.00
3. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2a koordynuje nauczyciel, lub opiekun grupy.
7. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu na zasadzie wypełnienia odpowiedniego formularza. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać w stanie nienaruszonym. Za powstałe usterki, lub zniszczenie sprzętu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia.
8. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu nie wcześniej jednak niż z tygodniowym wyprzedzeniem.
10. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
11. Osoby korzystające z boisk mogą korzystać z szatni. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Za powstałe usterki, lub zniszczenie mienia obiektu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia.
12. Teren objęty jest ciągłym nadzorem.
13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 14.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców,
b) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, oraz innego,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i/lub środków odurzających, żucia gumy,
f) przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających,
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
j) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opieki osoby pełnoletniej,
k) wprowadzania zwierząt,
l) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
m) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego.
15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z wcześniejszymi punktami korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
– legitymować osoby korzystające z obiektu
– nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
– zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
– nakazać opuszczenie terenu boisk
– zakazać dalszych wstępów na kompleks
– wyłączyć z użytkowania obiekt w całości lub części
– odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu
– nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym
16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
17. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywanie będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
18. Regulamin obowiązuje od dnia 16.07.2010r.

Regulamin nauki pływania
Regulamin nauki pływania

1. Organizatorem kursu nauki pływania jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.
2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje Regulamin Pływalni wywieszony w holu obiektu.
3. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Wpłaty za zajęcia dokonuje się gotówką w kasie pływalni.
6. Uczestnik kursu, a w przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że:
Jest w pełni zdrowy i sprawny fizycznie oraz nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach (wypełnienie oświadczenia).
Zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania obowiązującego regulaminu pływalni w którym odbywają się zajęcia.
Zobowiązuje się do posiadania niezbędnego wyposażenia, tj. kąpielówki lub strój kąpielowy, klapki oraz czepek.
Zobowiązuje się do przybycia 10min. przed każdymi zajęciami celem przygotowania się do nich.
Zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących zajęcia oraz ratowników znajdujących się na basenie.
Zobowiązuje się do należytego traktowania sprzętu sportowego, udostępnionego w trakcie zajęć, oraz wykorzystywania go zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Po zakończeniu zajęć uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia sprzętu sportowego w miejscu wyznaczonym przez instruktora/trenera.
Zobowiązuje się do pozostania w miejscu wyznaczonym do zajęć przez cały czas trwania zajęć, a w przypadku konieczności oddalenia się od prowadzącego zajęcia o poinformowaniu go o tym.
Za szkody wyrządzone osobom trzecim i krytej pływalni (a w przypadku osoby nieletniej także rodzic lub prawny opiekun) odpowiedzialność ponosi uczestnik.
7. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym oraz indywidualnym.
Grupę może tworzyć maksymalnie 10 osób o podobnym stopniu umiejętności pływania oraz podobnym wieku. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby osób na kursie do 3 osób.
Nauka indywidualna odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu zajęć z instruktorem pływania.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w basenie do nauki pływania (o głębokości 0,75 m) bądź basenie sportowym (o głębokości od 1,2m do 1,8m).
Zajęcia indywidualne i grupowe trwają 45 minut. Do zajęć grupowych doliczane jest dodatkowe 15 minut na przygotowanie do zajęć i ich zakończenia.
8. Organizator kursu zobowiązuje się do:
Świadczenia usług zawartych w umowie oraz zgodnych z ofertą kursów.
Zapewnienie niepełnoletnim opiekę osoby dorosłej (prowadzącej zajęcia) na terenie hali basenowej w czasie trwania zajęć. Osoby małoletnie, znajdujące się w szatni w trakcie zajęć a także przed i po zajęciach, nie są objęte opieką prowadzących.
Po ukończeniu kursu wręczenia każdemu kursantowi dyplomu.
9.  Rodzice odprowadzają dzieci do wejścia na halę basenową i tam też odbierają je punktualnie po zajęciach.
10. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy liczba uczestników na kolejnym cyklu zmniejszy się.
11. Rezygnacja z kursu może nastąpić jedynie w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, zaświadczeniem o nieszczęśliwym wypadku np. wypis ze szpitala, policji), które uniemożliwią uczestnikowi kontynuowanie kursu. W takim uzasadnionym przypadku kwota za niewykorzystane zajęcia zostanie zwrócona w formie talonu wstępu na basen lub karnetu (zwrot pomniejszony o VAT wpłacony do US).  Należność za zajęcia, w których uczestnik brał udział nie podlega zwrotowi.
W przypadku rezygnacji z kursu pływania z innych przyczyn niż wyżej wymienione, kwota za niewykorzystane zajęcia nie zostanie zwrócona.
12. W przypadkach nieobecności spowodowanej chorobą (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim) istnieje możliwość odrobienia jednych zajęć za zgodą instruktora prowadzącego grupę kursantów.
Usprawiedliwienia ustne nie będą honorowane.
13. Organizator kursu zastrzega sobie prawo odwołania zajęć (o czym poinformuje uczestników) z przyczyn niezależnych od niego (np.: narzucanych odgórnie przez obiekt na którym odbywają się zajęcia, w przypadku zdarzeń losowych lub innych wyjątkowych sytuacjach). W takich wypadkach zaproponowany zostanie dodatkowy termin odrobienia zajęć.
14. Na żądanie zainteresowanych organizator wystawia fakturę za uczestnictwo w kursie
15. Odpowiedzialność za rzeczy osobiste pozostawione na hali basenowej lub w szatniach ponosi uczestnik.
16. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć oraz filmów (wykonanych podczas zajęć lub zawodów) na stronach internetowych naszej firmy.