Prezes Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko

KASJERA

1. Adres jednostki
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.
ul. Wachowska 10A
46-300 OLESNO

2. Liczba lub wymiar etatu:

 • 1/2 etatu

3. Wykształcenie:

 • średnie

4. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie polskiego obywatelstwa
 • dobra znajomość pakietu Libre Office (odpowiednik Microsoft Office), w szczególności Writer (Word) i Calc (Excel)

5. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na stanowisku kasjera lub podobnym,
 • dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej,
 • komunikatywna znajomość języka obcego (niemiecki lub angielski),
 • gotowość do pracy zmianowej,
 • umiejętność pracy w zespole.

6. Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 • prowadzenie kasy biletowej pływalni zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji kasowej za pomocą elektronicznego systemu obsługi klienta XSOL,
 • sprzedaż biletów, karnetów, usług pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem i promocjami,
 • fiskalizacja każdej transakcji, wydawanie paragonów fiskalnych oraz prawidłowe wystawianie faktur lub rachunków za świadczone usługi,
 • udzielanie informacji klientom o usługach, obowiązujących cenach, promocjach, ofertach oraz ogólnych zasadach funkcjonowania obiektu,
 • w kontaktach z klientem stwarzanie miłej atmosfery,
 • przyjmowanie i realizacja rezerwacji pobytu grup zorganizowanych na pływalni,
 • prowadzenie rezerwacji i harmonogramu zajęć dodatkowych, w tym nauka pływania, aqua aerobik, fitness,
 • rzetelne i dokładne rozliczanie utargu dobowego oraz staranne sporządzanie dokumentacji związanej z obrotem kasowym i pieniężnym, wykonywanie raportów kasowych,
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za niedobory wartości pieniężnych w kasie biletowej,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa MCSiR, związanych z wykonywaną funkcją,
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • CV i list motywacyjny, (do CV proszę wstawić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)),
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Warunki pracy

 • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu
 • praca na czas określony ( około rok) od października 2023 r.
 • praca zmianowa w godzinach pracy obiektu od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.00-22.00,
 • praca przy komputerze,
 • bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,
 • wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania MCSiR.

Oferty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Nabór na kasjera Krytej Pływalni w Oleśnie” w terminie do dnia 25.09.2023 r.. do godz. 13:00 w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno.

INFORMACJE DODATKOWE :

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane w przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do MCSiR

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających pożądane umiejętności.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://www.oleskalaguna.pl

PREZES

MCSiR w Oleśnie

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnie przy ul. Wachowskiej 10A adres e-mail: biuro@oleskalaguna.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.” ”Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail biuro@oleskalaguna.pl Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś
zgodę) do innego administratora danych.

Masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail biuro@oleskalaguna.pl