Prezes Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko

RATOWNIKA WODNEGO

1. Adres jednostki
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.
ul. Wachowska 10A
46-300 OLESNO

2. Liczba lub wymiar etatu:

 • 1/1 etatu

3. Wykształcenie:

 • średnie

4. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie aktualnych uprawnień ratownika wodnego ,
 • ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • wykształcenie minimum średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie polskiego obywatelstwa
 • odpowiedzialność
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji w warunkach stresowych
 • umiejętność właściwego i taktownego postępowania z ludźmi i wzbudzania zaufania


5. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na stanowisku ratownika wodnego lub podobnym,
 • dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • komunikatywna znajomość języka obcego (niemiecki lub angielski),
 • gotowość do pracy zmianowej,
 • umiejętność pracy w zespole.

6. Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 • ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób kąpiących się,
 • pełni służbę na wyznaczonym stanowisku, stale obserwuje powierzchnię  wody  i niezwłoczne reaguje na każdy sygnał wzywania pomocy z  podjęciem akcji ratowniczej włącznie,
 • reaguje na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na  terenie pływalni,
 • pilnuje przestrzegania zasad higieny przez korzystających z pływalni,
 • kontroluje stan urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób       kąpiących się,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa MCSiR, związanych z wykonywaną funkcją,
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,
 • CV (proszę wstawić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy.

8. Warunki pracy

 • wymiar czasu pracy – 1/1 etatu,
 • praca na czas nieokreślony od października 2023 r.,
 • praca zmianowa w godzinach pracy obiektu od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.00-22.00,
 • bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,
 • wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania MCSiR.

Oferty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Nabór na ratownika wodnego Krytej Pływalni w Oleśnie” w terminie do dnia 25.09.2023 r. do godz. 13:00 w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno.

INFORMACJE DODATKOWE :

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane w przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do MCSiR.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami,

oraz testów praktycznych potwierdzających pożądane umiejętności.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://www.oleskalaguna.pl

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Minkiewicz

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka
z o.o. z siedzibą w Oleśnie przy ul. Wachowskiej 10A adres e-mail: biuro@oleskalaguna.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej
w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.” ”Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail biuro@oleskalaguna.pl Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.

Masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail biuro@oleskalaguna.pl