REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI TENISOWEJ W OLEŚNIE, PRZY UL. WACHOWSKIEJ

§ 1.1. Hala tenisowa jest obiektem miejskim, administrowanym przez MCSiR w Oleśnie Spółka z o.o. Hala tenisowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli. Godziny otwarcia udostępnione są na stronie internetowej MCSiR w Oleśnie Spółka z o.o.

2. Hala tenisowa jest obiektem ogólnodostępnym i przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć sportowych i uprawiania sportu. Za korzystanie z hali tenisowej nie pobiera się opłat.

3. Hala tenisowa udostępniana jest według ustalonego grafiku, prowadzonego przez MCSiR w Oleśnie Spółka z o.o., w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na miesiąc kolejny, z zastrzeżeniem następującej kolejności przyjmowania rezerwacji w przypadku większej liczby osób zainteresowanych danym terminem:

a) uczniowie szkół zlokalizowanych w gminie Olesno w ramach szkolnych zajęć kultury fizycznej,

b) przedszkolaki z przedszkoli zlokalizowanych w gminie Olesno w ramach przedszkolnych grup zorganizowanych,

c) organizacje sportowe, które w ramach swojej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz są członkami Polskiego Związku Tenisowego; w przypadku większej liczby organizacji sportowych pierwszeństwo posiadają organizacje sportowe, w których trenuje większa liczba mieszkańców z gminy Olesno,

d) grupy zorganizowane, składające się z min. 20 osób (trening grupowy), w przypadku większej liczby grup zorganizowanych pierwszeństwo posiadają grupy, w których trenuje większa liczba mieszkańców z gminy Olesno,

e) mieszkańcy gminy Olesno przed pozostałymi zainteresowanymi.

4. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego dostosowanego do rodzaju nawierzchni. Z hali tenisowej można korzystać wyłącznie za zgodą obsługi. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej.

6. Grupy zorganizowane powinny posiadać minimum jednego opiekuna na 15 dzieci.

7. Opiekun grupy zorganizowanej po wejściu na teren obiektu zobowiązany jest skontaktować się z obsługą obiektu celem zapoznania się z zasadami korzystania z obiektu.

8. Opiekunowie grup zorganizowanych są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.

9. Korzystającym z hali zabrania się:

a) samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu,

b) używania sprzętu sportowego innego niż wymagany na kortach tenisowych,

c) wynoszenia sprzętu poza obręb hali,

d) zakłócania zajęć innym użytkownikom.

10. Po zakończonych zajęciach korzystający z hali mają obowiązek uporządkowania terenu hali, z którego korzystali.

11. Na terenie obiektu kortów obowiązuje zakaz:

a) wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników,

b) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,

c) wynoszenia sprzętu udostępnionego przez opieńków poza obręb hali,

12. Obsługa obiektu ma prawo do usunięcia z terenu hali osoby łamiące regulamin oraz niestosujące się do jej poleceń.